Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 23 aug 2021

  Samenwerking VAR en RIEC Rotterdam: ‘Het is meer dan alleen het informeren van de achterban’

  ‘We willen dat de partners werkzaam in het veiligheidsdomein zich gesteund en geïnformeerd voelen en zo hun werk nog beter kunnen doen. Als het daardoor beter gaat in deze regio, dan zijn de VAR en het RIEC blij daaraan bij te dragen en is de samenwerking in onze ogen geslaagd,’ vertelt Winnifred Laman hoofd RIEC Rotterdam, over de recente samenwerking van het RIEC Rotterdam met de VAR via de VAR website en in de VAR nieuwsbrief. ‘En het is meer dan alleen het informeren van de achterban. We proberen juist ook op te halen bij onze doelgroepen,’ legt Astrid de Jong , hoofd VAR, uit.


  Door informatie laagdrempelig beschikbaar te stellen op één site en in één nieuwsbrief willen De Jong en Laman efficiënt communiceren en daarmee vooral voorkomen dat de lezer op twee plekken informatie bij elkaar moet zoeken. Beide hoofden hebben de wens om direct te kunnen communiceren met hun netwerk en beide organisaties zijn onderdeel van dezelfde veiligheidsregio. Laman: ‘We willen niet dat onze informatie dubbelt, we willen een eenduidig verhaal houden en we willen onze achterban zo goed mogelijk bedienen.’

   

  Vraaggericht en nieuwe ideeën

  ‘De VAR werkt heel vraaggericht. We halen thema’s op, bijvoorbeeld bij burgemeesters, het OM en de politie. We vragen wat er speelt en wat er nodig is,’ licht De Jong toe over de werkwijze van de VAR. ‘En het RIEC had een professioneel voertuig nodig om de mensen in onze regio te bereiken en mocht gebruik maken van de bestaande infrastructuur bij de VAR. We zoeken niet de verschillen maar de overeenkomsten, daar ligt de kracht,’ vult Laman aan.

  De Jong en Laman hebben regelmatig overleg. ‘Zo komen de lijntjes samen en ontstaan nieuwe ideeën,’ vertelt De Jong. Als ze tijdens haar kennismakingsrondes met burgemeesters hoort dat hulp bij de aanpak van ondermijning gewenst is, speelt ze dat door aan Laman ‘En ik denk zeker dat de samenwerking op de VAR website kan bijdragen om te voorzien in de informatiebehoefte. Ik weet dat die er ook is bij beleidsadviseurs en OVV’ers in de regio.’

  Bestuurlijke weerbaarheid

  Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen denken de hoofden na over de invulling van het thema weerbaarheid in onze regio. ‘Een heel belangrijk dossier. Wat het doet met de gemeente, hoe het kan zijn dat de bewegingsruimte van het bestuur of het ambtelijk apparaat wordt beperkt door een, zoals wij dat noemen, subject. Het gaat over wat het betekent voor onze samenleving en voor onze democratische rechtsstaat,’ vindt Laman.

  ‘Als we hier samen invulling aan geven creëren we een momentum om weerbaarheid op de agenda te krijgen en kunnen we tips delen hoe je bepaalde situaties kan voorkomen. Daar gaat de website een rol in spelen. We zullen ook kijken naar hand-outs, het traceren van bepaalde ontwikkelingen, ontsluiten wat er al is, en we denken aan het opzetten van  leerhuizen. 

   

  Verbinding

  ‘Een ander voorbeeld. Bij het RIEC Rotterdam ligt een groot deel van onze focus op de haven. Maar in de regio zijn er ook genoeg gemeentes met een grote agrarische sector. Als de VAR hier al kennissessies over organiseert, dan is dat ook interessant voor ons. Ik hoop een sterkere verbinding te kunnen leggen met de lezer in onze regio, in samenwerking met de VAR. Zodat men op de hoogte is van wat er in onze regio en in het land ontwikkeld wordt op het gebied van het aanpakken van ondermijning. We maken grote vraagstukken daarmee hopelijk kleiner en behapbaar, niet groot en complex.’

  ‘De VAR en het RIEC hebben aandacht voor een aantal dezelfde onderwerpen, ook niet communicatie gerelateerd. In overleggen waar wij zitten komen deze ter sprake en vragen we zaken voor elkaar uit. We willen voorkomen dat we degenen waarvoor we dit doen, met te veel van hetzelfde overspoelen. Dat, én nog heel veel andere ambities, kunnen we realiseren door de goede samenwerking voor te zetten en waar nodig verder uit te breiden,’ sluit De Jong af.

   

  Over de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR)

  De VAR is een samenwerkingsverband op het gebied van integrale veiligheid van en voor gemeenten, openbaar ministerie en politie binnen eenheid Rotterdam. De VAR is opgericht door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) en heeft tot taak de veiligheidspartners te ondersteunen door:
  - Kennis en best practices te verzamelen en te delen bijvoorbeeld via de website en kennisbijeenkomsten
  - Werkgroepen te faciliteren op de regionale prioriteiten 
  - Nieuwe thema’ s te agenderen
  - Bij te dragen aan bewustwording of een aanzet tot borging te geven
  - Regionale monitoring te verzorgen

   Vanuit de VAR is ook een Platform Veilig Ondernemen (PVO) actief. Hierin werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen

   

  Over het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam

  Het RIEC Rotterdam is onderdeel van een landelijk netwerk van Riec’s en een Liec (landelijk bureau ter ondersteuning van de Riec‘s), Het Riec Rotterdam is een samenwerkingsverband met de gemeenten in de regio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, Douane, Koninklijke Marechaussee, UWV, inspectie SZW, IND en NVWA. Samen ondersteunen wij de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ons hoofddoel is het effectief tegengaan (voorkomen en bestrijden) van de ondermijnende effecten van zware en georganiseerde criminaliteit en het weerbaar maken van de overheid, en van de samenleving als geheel tegen ondermijnende invloeden. Het RIEC Rotterdam is georganiseerd als een netwerk en bestaat feitelijk uit alle partners die hierin samenwerken. Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door het bureau RIEC.

   

 • 15 jul 2021

  Campagne Geweldig Rotterdam gestart

  Op 2 juli gaf burgemeester Aboutaleb het startsein voor de campage Geweldig Rotterdam, bedoeld om het messenbezit en -geweld onder jongeren te verminderen. Voor professionals en belangstellenden is de website Geweldig Rotterdam opgericht.

  De campagne vormt onderdeel van het landelijk Actieplan Wapens en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Messenbezit onder jongeren komt steeds vaker voor, zelfs onder 12- 15 jarigen. Het kan leiden tot ernstige steekincidenten met dodelijke afloop. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaken voor het toenemende messenbezit varieren. Van de negatieve invloed die social media heeft, tot het ontbreken van goede rolmodellen en coaches, ook thuis. 

  Om het messenbezit en -geweld te verminderen gaat een groep van o.m. wetenschappers, jongerenwerkers en rolmodellen samen aan de slag. Na de zomer zullen zij voor jongeren interactieve activiteiten organiseren zoals gesprekken en workshops. Daarnaast wordt er vanuit de media een tegengeluid georganiseerd. "Wij gaan onze jongeren een helpende hand toesteken, die zij zelf moeten verzilveren" aldus burgemeester Aboutaleb. "Wij gunnen hen een veilige toekomst." Bron: www.ad.nl 02/07/2021

  De gemeente Rotterdam verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief over deze campagne. Abonneren kan op de site Geweldig Rotterdam.

  Geweldig Rotterdam is een initiatief van de gemeente Rotterdam, de politie, het Openbaar Ministerie, HALT, JOZ, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering NL, Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, de RET en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

 • 15 jul 2021

  Ontwikkeling Lokale PGA zorg en veiligheid

  Op woensdag 14 juli verstuurde de VAR een brief naar alle gemeenten in de eenheid om hen te informeren over de ontwikkelingen rondom de Lokale Persoonsgerichte Aanpak zorg en veiligheid.

  De gemeente Rotterdam heeft het initiatief genomen om te komen tot een werkwijze en een bijbehorend convenant ten behoeve van een lokale PGA zorg en veiligheid. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) van de VAR volgt dit proces nauwgezet en informeert de regio over de laaste ontwikkelingen.

  Gemeenten ontvangen naar verwachting in oktober de concept stukken en worden dan uitgenodigd om daar feedback op te geven. De uiteindelijk vastgestelde stukken worden beschikbaar gesteld voor de gehele regio. Gemeenten die dit willen kunnen dan aan de slag met een lokale PGA zorg en veiligheid binnen de juiste juridische kaders.

  De brief van de VAR is te vinden op de pagina van het Privacy Platform Eenheid Rotterdam in onze kennisbank.

 • 13 jul 2021

  Database cyberprojecten CCV

  Neem eens een kijkje in de CCV database lokale cyberprojecten. Hierin staan alle City Deal cyberprojecten én nog meer projecten bij elkaar. Zo wordt het makkelijker om goede initiatieven van elkaar over te nemen en cyberprojecten te vinden die passen in jouw eigen gemeente of organisatie.

 • 12 jul 2021

  Leerhuis Cyber 12 juli 2021

  Op 12 juli 2021 vond het Leerhuis Cyber plaats. Een leerhuis waarbij de urgentie van cybercrime benadrukt werd en nadrukkelijk de rol van zowel de politie, het OM als de gemeenten aan de orde kwam. 

  60 Deelnemers hebben het afwisselende Leerhuis gevolgd, met presentaties van:  

   

  Prof. Dr. Wouter Stol -bijzonder hoogleraar Politiestudies, onderzoeker bij NHL Stenden, Dr. Willem Bantema - senior docentonderzoeker aan de onderzoeksgroep Cybersafety/ Thorbecke Academie van NHL Stenden, Mr. Jacqueline Bonnes- Officier van Justitie Cybercrime Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Rotterdam, Arjan de Zwart- hoofd Regionale recherche van de politie-eenheid Rotterdam, Malika Chtatou- beleidsadviseur Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Rotterdam en Drs. Axel Wegelaar -adviseur Cybercrime en Integraal Veiligheidsbeleid van het CCV.

  U kunt het Leerhuis hier terugkijken. 

  U kunt de pp presentaties hier terugvinden.