Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en maatschappelijke organisaties hebben binnen verschillende fasen van maatschappelijk ongenoegen en maatschappelijke onrust elk een eigen rol bij preventie, dialoog en handhaving. Dat vraagt om intensivering van de samenwerking, bespreking van dilemma’s in dat kader en een gezamenlijk handelingsperspectief aan de voorkant.

 

Er zijn nog 3 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Onderzoeksrapporten en publicaties

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) juni 2024 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

 • Datum: 11 Jun 2024
 • Auteur: NCTV
 • Documenttype: Algemeen
 • Pagina's: 47

Het tweede deel gaat in op de uitvoerbaarheid van het opleggen van een internetverbod. Zo wordt ingegaan op de formulering van het internetverbod, de AVG, de bekendmakingsperikelen en de handhaafbaarheid van het internetverbod.

 • Datum: 24 Feb 2023
 • Auteur: Mr. M. Buitenhuis & dr. W. Bantema
 • Pagina's: 12

In deze bijdrage wordt zowel gekeken naar de werkwijze van gemeenten op het gebied van online aangejaagde ordeverstoringen als naar juridische kaders waarbinnen gemeenten moeten opereren.

 • Datum: 1 Nov 2022
 • Auteur: Willem Bantema & Spike de Vries
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 17

In dit stuk wordt ingegaan op de mogelijkheden die gemeenten en burgemeesters hebben bij online handhaving ten behoeve van de openbare orde en veiligheid en de uitdagingen die ze daarbij ervaren.

 • Datum: 1 Jun 2022
 • Auteur: Willem Bantema
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 19

Verschillende organisaties in Nederland worden geconfronteerd met personen die zichzelf ‘autonoom’ of ‘soeverein’ verklaren. In dit document analyseert de NCTV dit fenomeen.

 • Datum: 9 Apr 2024
 • Auteur: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 28

Extremisme is niet altijd zichtbaar en er hoeft niet altijd sprake te zijn van een wetsovertreding of geweld. Veel vormen van extremisme tasten juist sluimerend onze rechtsstaat en manier van samenleven aan. Deze sluimerende vormen van extremisme vragen een andere aanpak dan de meer repressieve aanpak zoals we die kennen uit de contraterrorisme aanpak. Aan de andere kant moet extremisme ook niet verward worden met democratisch activisme of gezonde kritiek op de overheid. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en de grondrechten en vrijheden zijn in deze strategie dan ook stevig verankerd. Deze strategie bundelt deze verschillende perspectieven en biedt kaders voor een brede aanpak waarin het Kabinet de handen ineenslaat.

 • Datum: 17 May 2024
 • Auteur: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Pagina's: 52

De aanpak van extremisme kent een stevige basis. De komende periode wordt ingezet op de prioriteiten benoemd in dit document. Er wordt per pijler benoemd waar huidige inzet op plaatsvindt en/of welke inzet momenteel wordt doorontwikkeld. Er wordt doorlopend bezien welke inzet nodig is en hoe de inzet zich verhoudt tot elkaar. Daarnaast wordt er middels een ''mid-term'' review bezien of aanpassingen aan de strategie wenselijk zijn, onder andere op basis van een nieuwe Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid.

 • Datum: 17 May 2024
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Documenttype: Plan van aanpak

Een artikel dat de vraag beantwoord of burgemeesters met een internetverbod kunnen optreden tegen openbare-ordeverstoringen. Het verkend de grenzen van de juridische basis voor het internetverbod

 • Datum: 1 May 2022
 • Auteur: Mr. M. Buitenhuis
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 9

In deze bijdrage wordt aan de hand van actuele voorbeelden ingegaan op de mogelijkheden die de APV biedt om online aangejaagde ordeverstoringen aan te pakken.

 • Datum: 1 Apr 2023
 • Auteur: NHL stenden University of applied sciences
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 9

Een praktijkverkenning naar de online werkwijze van jongerenwerkers en politie in Amsterdam Zuid-Oost

 • Datum: 1 Dec 2023
 • Auteur: NHL stenden univeristy of Applied Sciences & universiteit groningen
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 61

Praktische hulp

Deze digitale handreiking radicalisering en extremisme van de VAR beschrijft aan de hand van vier thema’s (beleid en organisatie, weerbaarheid en preventie, persoonsgerichte aanpak en deskundigheidsbevordering) wat gemeenten kunnen doen om een lokale aanpak op het thema radicalisering en extremisme te ontwikkelen en/of te borgen. Ter ondersteuning worden diverse instrumenten en documenten genoemd die kunnen helpen bij het vormgeven of herzien van de aanpak. Deze lijst is niet uitputtend en zal steeds geactualiseerd worden.

 • Datum: 17 Apr 2024
 • Auteur: VAR
 • Documenttype: Handboek
 • Pagina's: 22

Deze digitale handreiking polarisatie van de VAR beschrijft aan de hand van vier thema’s (beleid & organisatie, signaleringsstructuur, preventie & repressie en deskundigheidsbevordering) wat gemeenten kunnen doen om een lokale aanpak op het thema polarisatie te ontwikkelen en/of te borgen. Ter ondersteuning worden diverse instrumenten en documenten genoemd die kunnen helpen bij het formuleren of herzien van de aanpak.

 • Datum: 17 Apr 2024
 • Auteur: VAR
 • Documenttype: Handboek
 • Pagina's: 22

Een nieuwe handreiking van de ESS over hoe in gemeenten om te gaan met spanningen en polarisatie rondom het conflict in Israël en Palestijnse gebieden. De spanningen uit het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden manifesteren zich eveneens in de Nederlandse samenleving. Ze komen uiteindelijk terecht bij gemeenten. Lokale overheden zoeken wellicht naar specifieke en praktische adviezen om op lokaal niveau gesprekken aan te gaan met burgers, betrokken gemeenschappen, en religieuze en maatschappelijke organisaties. Daarom heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking opgesteld. Een handreiking met nadere informatie over het conflict, suggesties voor concrete acties om verbinding en dialoog te stimuleren en spanningen en polarisatie tegen te gaan. Ook is een gespreksleidraad opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het voeren van de dialoog met verschillende groepen en individuen binnen hun lokale gemeenschap.

 • Datum: 1 Nov 2023
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 8