Veiligheid -een veilige woon- en leefomgeving- is een kerntaak van de overheid. Mensen willen en moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Het waarborgen van een veilige leefomgeving is daarom essentieel. Zaken die hierbij een rol spelen zijn onder andere het terugdringen van woninginbraken, woonoverlast en heling. Burgerparticipatie speelt binnen dit thema een grote rol. Initiatieven zoals Burgernet dragen hieraan bij.