RIEC Rotterdam

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam is een samenwerkingsverband met de gemeenten in de regio Rotterdam, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, Douane, Koninklijke Marechaussee, UWV, inspectie SZW, IND, NVWA en provincie Zuid-Holland. Samen ondersteunen wij de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ons hoofddoel is het tegengaan (voorkomen en bestrijden) van de ondermijnende effecten van zware en georganiseerde criminaliteit en het weerbaar maken van de overheid, andere partners en de samenleving als geheel tegen ondermijnende invloeden. Het RIEC Rotterdam is georganiseerd als een netwerk en bestaat feitelijk uit alle partners die hierin samenwerken. Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door het bureau RIEC.

Basis voor de samenwerking is het RIEC-LIEC-Convenant. In dat convenant zijn thema’s benoemd waar ook het RIEC Rotterdam zich, onder meer, op richt. Het RIEC Rotterdam focust zich op de aanpak van drugshandel , vormen van mensenhandel , fraude en misbruik van vastgoed, criminele motorbendes en het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Daarnaast zijn voor onze regio een aantal handhavingsknelpunten vastgesteld.

In 2019 is het Integrale Versterkingsprogramma regio Rotterdam van start gegaan, gefinancierd uit het Ondermijningsfonds van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bestaat uit zes versterkingspijlers en twee versterkingsplannen, die een samenhangend geheel vormen en elkaar onderling versterken. Bij het opstellen van het overkoepelende Versterkingsprogramma is door de partners geformuleerd waar de aanpak van ondermijning verder kan worden versterkt en uitgebouwd. Hoewel de pijlers en plannen fungeren als ‘buitenboordmotor’ voor deze versterking van de aanpak is er een duidelijke wisselwerking met het reguliere werk van het (bureau) RIEC.