Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 18 sep 2023

  Najaarscarrousel: 10 jaar VAR / Trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein

  Op donderdag 26 oktober vindt de najaarscarrousel plaats. Een feestelijke editie omdat de VAR dit jaar tien jaar bestaat. De wereld ziet er in 2023 heel anders uit dan in 2013. Op zorg- en veiligheidsgebied zijn nu andere fenomenen actueel dan 10 jaar geleden. Tijdens de Najaarscarrousel blikken we kort terug, maar kijken vooral vooruit. Welke nieuwe uitdagingen en kansen komen er op ons af? 

  Het volledige programma is volgende week te vinden op onze website. Alvast aanmelden kan hier

  De VAR zet zich al tien jaar in om de samenwerking tussen verschillende partijen en disciplines te bevorderen om de objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren. Hierbij wordt de laatste jaren ook veelvuldig samengewerkt met het sociale domein om zo de aanpak van complexe en meerduidige zorg- en veiligheidsvraagstukken in de samenleving te bevorderen. 

  De bijeenkomst is bedoeld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, beleidsadviseurs (openbare orde en veiligheid, jeugd en zorg) en andere netwerkpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein. 

 • 29 sep 2023

  Terugblik Leerhuis Zorg en Veiligheid

  Op 14 september werd in de raadszaal van het huis van Albrandswaard een leerhuis-bijeenkomst gehouden waarin de ‘Aanpak ter voorkoming van escalatie’ (AVE) en de ‘wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’ (WAMS) centraal stonden. Het maakte duidelijk hoe de AVE als samenwerkingsinstrument werkt en bij op- en afschaling duidelijkheid geeft aan rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen tijdens de samenwerking.

  Met praktijkvoorbeelden namen de sprekers ons mee naar het belang van de inzet van de AVE en een tijdige implementatie van de WAMS, die hopelijk volgend jaar wordt aangenomen. De WAMS is ondersteunend aan deze aanpak en vice versa.

  Deelnemers aan het leerhuis gingen met veel input en ideeën naar huis! Dank aan alle sprekers, de gastvrijheid van burgemeester de Witte en alle deelnemers van het leerhuis!

 • 18 sep 2023

  Terugblik Netwerkbijeenkomst Maatschappelijk ongenoegen

  Op maandag 18 september vond in de raadzaal van de gemeente Zwijndrecht de eerste regionale bijeenkomst van het netwerk Maatschappelijk Ongenoegen plaats. Thema van de bijeenkomst was de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme. Er waren sprekers vanuit  Movisie, NCTV, Gemeente Rotterdam en het Opleidingsinstituut DJI.

  De opkomst vanuit de 18 regiogemeenten, het OM, de politie, de Zorg en Veiligheidshuizen en Hogeschool InHolland Rotterdam was hoog. Het was een inspirerende netwerkbijeenkomst, dank aan alle sprekers en deelnemers! Goed om samen met het netwerk actief te werken aan dit actuele thema.

  Maatschappelijk ongenoegen is één van de twee geprioriteerde veiligheidsthema’s op de Strategische Agenda 2023 – 2026 van de eenheid Rotterdam. Hierbinnen vallen de thema’s polarisatie, radicalisering en extremisme, online aangejaagde ordeverstoring en statelijke dreigingen.

 • 10 sep 2023

  Publiekscampagnes cybercrime en cybersecurity

  Dit najaar start de Rijksoverheid met een meerjarig camagneprogamma om de digitale weerbaarheid van de Nederlandse burger te vergroten en het slachtofferschap van cybercrime en online fraude te verminderen. 

  De campagnes zijn een inititiatief vanuit het landelijk actieprogramma Online Fraude. In dit programma werken publieke en private partners samen bij een integrale aanpak.

  Welke publiekscommunicatie komt eraan?
  Dit najaar start de publiekscommunicatie met publiekscampagnes op een drietal thema’s, namelijk:

  1. ‘social engineering’,
  2. 1 multi-factor authenticatie (inloggen in twee stappen),
  3. software-updates.

  De aftrap van de eerste campagne over ‘social engineering’ is voorzien in oktober. Later dit najaar komt er een campagne over multi-factor authenticatie start een nieuwe ronde van de publiekscampagne ‘Doe je updates’ die gericht is op het doen van software-updates.


  Een lokale aanpak heeft meerwaarde
  Om de effectiviteit van de campagne zo groot mogelijk te laten zijn is er een nationale én lokale aanpak. Het is belangrijk om mensen lokaal en via de eigen persoonlijke omgeving van goede informatie en handelingsperspectief te voorzien, omdat cybercrime en online fraude iedereen kan overkomen. 

  Gemeenten vervullen een spilfunctie in het weerbaar maken van de burger
  Gemeenten zijn volop actief in de wereld van cybercrimepreventie, cybersecurity en online fraude. De City Deal Cybercrime is daar een voorbeeld van, maar ook de groep ‘cyberburgemeesters’ die zich hard maakt voor meer aandacht voor cyberonderwerpen. Op advies van gemeenten is in de Nederlandse Cybersecurity Strategie opgenomen dat campagnes worden georganiseerd in samenwerking met gemeenten voor optimale inzet van de beschikbare gemeentelijke en lokale communicatiekanalen. 


  Wat kun jij doen?
  Als medewerker in één van de gemeenten of sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties, dicht bij de burger, ben je van harte uitgenodigd om binnen je eigen bereik aandacht te geven aan de komende campagnes. De thema’s kunnen besproken worden op voorlichtingsavonden, in cursussen, gepresenteerd worden in events rondom het thema cybersecurity, en verder gedeeld worden bijvoorbeeld via de (digitale) wijkagenten en buurtambassadeurs. Ter ondersteuning wordt vanuit de Rijksoverheid een toolkit met verschillende campagnematerialen beschikbaar gesteld.


  Hoe nu verder?
  Dit geldt vooral als vooraankondiging. Concrete actie is nu nog niet nodig. Maar, als in oktober meer helder is over hoe de campagnes er precies uit gaan zien, is het handig om alvast in de agenda’s rekening te houden met de komende activiteiten. Je kunt deze campagnes hierbij inzetten.

 • 6 sep 2023

  Cyberoefening voor Ciso's

  De gemeente Vlaardingen was op 6 september het podium voor de eerste Cyberoefening voor alle Chief Information Security Officers (Ciso's) vanuit onze regio (23 gemeenten). De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) had samen met de Ciso's van Vlaardingen en Rotterdam een mooie tabletop oefening voorbereidt. Het startsein werd gegeven door onze (Cyber)burgemeester Bert Wijbenga. Hij onderstreepte de noodzaak van het samenwerken als Ciso's om alle cyberincidenten goed het hoofd te kunnen bieden. Het is en blijft belangrijk om je eigen huis op orde te hebben en te houden.

  Vanuit de VAR faciliteren we het netwerk van de Ciso's van de 23 gemeenten en de Veiligheidsregio's.