Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 14 jan 2022

  Colorverbod moet worden geschrapt uit APV

  VNG vrijdag 7 januari 2022

  De Hoge Raad heeft het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub. Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen. 

  Arrest Hoge Raad De Hoge Raad oordeelde op op 24 december 2021 dat artikel 2:50a van de APV in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting (artikel 7, lid 3, van de Grondwet). Daarop kan alleen bij wet in formele zin uitzondering worden gemaakt, niet in een wet in materiële zin, zoals de APV. De Hoge Raad verklaart artikel 2:50a APV onverbindend.

  Gevolgen voor gemeenten Gemeenten die het colorverbod in hun APV hebben staan, moeten dit laten vervallen. Gemeenten moeten handhavingsacties stopzetten. 

  Model-APV In de Model-APV staat het colorverbod in het tweede (en derde) lid van artikel 2:26 (evenementen) en artikel 2:50a (Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties). De Model-APV hebben wij aangepast. Voor meer informatie zie:

  https://vng.nl/nieuws/colorverbod-moet-worden-geschrapt-uit-apv

 • 14 jan 2022

  NVWA waarschuwt voor kruidenpreparaten Shambala en OPEN UP

  Nieuwsbericht NVWA | 11-01-2022

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten het kruidenpreparaat Shambala en OPEN UP niet te gebruiken. Deze kruidenpreparaten bevatten ingrediënten, die een risico vormen voor de volksgezondheid. De NVWA heeft de verkopers opgedragen te stoppen met de verkoop en de middelen uit de handel te halen. De NVWA ziet hierop toe.

   

 • 12 jan 2022

  Landelijke evaluatie WVGGZ: schrap de hoorplicht

  Op 16 december verscheen de eerste evaluatie WVGGZ en WZD deel I. Aanbeveling 15 luidt: schrap de hoorplicht van de burgemeester. Een resultaat dat mede gebasseerd is op de uitkomsten van het onderzoek van de Erasmus Universiteit, waartoe de VAR eind 2020 opdracht gaf. Het onderzoek werd in het evaluatieraport genoemd en geciteerd.

  De hoorplicht van de burgemeester stelt de betrokkene (de patient) in de gelegenheid om zijn of haar visie op een voorgenomen crisismaatregel toe te lichten, zodat verplichte hulp wellicht nog afgewend kan worden. De landelijke evaluatie wijst uit dat slechts 40% van de mensen die door de burgemeester een crisismaatregel kreeg opgelegd, ook daadwerkelijk gehoord was. In veel gevallen verkeerde de betrokkene in een zodanige crisis dat horen niet mogelijk was.

  Over de hoorplicht van de burgemeester bestaan uiteenlopende opvattingen. Er zijn partijen die de hoorplicht een logische wettelijke verplichting vinden, met oog op het ingrijpende karakter van de beslissing die de burgemeester neemt. De overgrote meerderheid van de partijen die bij deze evaluatie betrokken waren, heeft echter stevige bedenkingen bij de hoorplicht. Dat heeft te maken met bovenstaande constatering dat de hoorplicht in veel gevallen niet of heel moeilijk uitvoerbaar is, maar ook met het feit dat de hoorplicht een vertragend effect heeft op het verlenen van acute zorg. Daardoor zijn soms nog ingrijpender maatregelen nodig. Een ander kritiekpunt betreft het feit dat de burgemeester vrijwel altijd het advies van de geneesheer-directeur overneemt om een crisismaatregel op te leggen. Als de betrokkene al is gehoord, heeft dit gesprek vrijwel nooit invloed op het besluit van de burgemeester. Om in de woorden van de Erasmus Universiteit te spreken: "de hoorplicht is een wassen neus". 

  De onderzoekers die de landelijke evaluatie uitvoerden vinden het zeer twijfelachtig of de hoorplicht van de burgemeester in deze vorm van reële meerwaarde is. De genoemde bezwaren in het rapport worden breed gedeeld.

  Verschillende partijen wijzen op het belang om de betrokkene op een ander moment in het proces meer mogelijkheden tot zeggenschap te geven. Dat levert naar verwachting meer op dan wanneer een betrokkene wordt bevraagd tijdens een crisis en geeft betrokkene meer gelegenheid om zijn of haar mening over de verplichte hulp te delen.

  De VAR zal actief betrokken blijven bij de gesprekken over alternatieven voor de hoorplicht die de komende tijd worden gevoerd. 

  Lees hier de eerste evaluatie WVGGZ en WZD deel I

 • 6 jan 2022

  Machtigingsbesluit Wpg inzake niet-acute meldingen

  Op 22 november jl. heeft demissionair minister Grapperhaus de korpschef toestemming gegeven tot het verstrekken van politiegegevens aan burgemeesters en aan de colleges van B&W voor hun taak zoals bedoeld in artikel 2.1.1. van de WMO 2015. Dit betekent dat de politie niet-acute zorgmeldingen die niet onder de scope van Veilig Thuis vallen, voortaan mag delen met de gemeente.

  Artikel 2.1.1. van de WMO stelt dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de maatschappelijke ondersteuning van haar burgers. De regering is daarbij van mening dat de zogenaamde meldpunten niet-acuut een belangrijk onderdeel vormen om burgers, ook zorgmijders, tijdig te kunnen voorzien van de hulp of ondersteuning die zij nodig hebben. Bij een meldpunt niet-acuut kunnen burgers en professionals hun zorgen delen over mensen in hun omgeving, waarvan het vermoeden bestaat dat zij hulp nodig hebben maar zelf de weg niet weten te vinden, of geen hulp wensen. Veel gemeenten hebben inmiddels een dergelijk meldpunt. 

  Ook voor de politie is een meldpunt niet-acuut van groot belang. Waar de politie haar zorgen over kindermishandeling, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en jeugdcriminaliteit mag delen met Veilig Thuis, was voor zorgen met een ander karakter, zoals verward of anderszins zorgwekkend gedrag, tot nu toe geen wettelijk geregelde 'brievenbus'. Het besluit van de minister geeft de politie nu de mogelijkheid om dergelijke zorgen, die anders tussen wal en schip vielen, te kunnen delen met de gemeente. Volgens de minster wordt hiermee een zwaarwegend algemeen belang gediend, omdat de gemeente met behulp van deze politie informatie in staat wordt gesteld burgers tijdig de hulp te bieden die nodig is en zonder deze informatie wellicht nooit van de grond zou zijn gekomen. Daarmee worden risicovolle situaties voorkomen, zowel voor de betrokkene zelf als voor zijn/haar omgeving.

  Het besluit loopt vooruit op het Wetsvoorstel Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein (WAMS), waarin dit structureel geregeld zal worden.

  Overigens werkt de politie in vrijwel alle gemeenten in onze eenheid al op deze wijze samen met de meldpunten niet-acuut middels speciaal hiertoe opgestelde machtigingsbesluiten. Deze aanpak krijgt nu dus landelijke navolging.

  Binnenkort start de testfase in de eenheid Midden-Nederland, aangezien de zorgmeldingen via een geautomatiseerd proces naar de meldpunten gaan. Daarna zal de aanpak landelijk worden uitgerold. In onze eenheid wordt nu alles in gereedheid gebracht om snel over te kunnen stappen op de landelijke techniek. Ook wordt zover mogelijk al e.e.a. uitgeprobeerd om in deze testfase nog feedback te kunnen geven. 

  Het besluit van de minsister is hier te lezen.

   

 • 4 jan 2022

  Website maatschappelijkestabiliteit.nl biedt overzichtelijk leer- en ondersteuningsaanbod

  Hoe weten gemeenten welk aanbod helpt bij de vraag die zij hebben als het gaat om maatschappelijke instabiliteit? De website maatschappelijkestabiliteit.nl biedt hiervoor sinds kort een overzichtelijk leer- en ondersteuningsaanbod voor professionals en gemeenten.

  Dit aanbod helpt gemeenten om op lokaal niveau inclusie te bevorderen en maatschappelijke spanningen/onrust, polarisatie, radicalisering, extremisme en problematisch gedrag te voorkomen of tegen te gaan. De wens om het beschikbare leer- en ondersteuningsaanbod van (Rijks)partners op het gebied van maatschappelijke stabiliteit meer toegankelijk en inzichtelijk te maken, bestond al langer bij gemeenten en de rijksoverheid.

  Een mooi voorbeeld van het leeraanbod is het handboek maatschappelijke onrust dat beschikbaar is gesteld door het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust (Omo) https://maatschappelijkestabiliteit.nl/bronnen/handboek_maatschappelijke_onrust?q=handboek