De Mensenhandelmonitor 2023 geeft inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in de regio Rotterdam. Deze monitor wordt jaarlijks opgesteld en gepubliceerd om ons meer inzicht te geven over hoe groot het probleem mensenhandel is. Maar ook kijken we naar ontwikkelingen of trends in de aanpak van deze problematiek. Dat neemt niet weg dat de cijfers niet alles omvattend zijn, want mensenhandel is en blijft een moeilijk zichtbaar delict.
Deze monitor geeft slechts weer wat zichtbaar is.

Aantal vermoedelijk slachtoffers
Uit het onderzoek blijkt dat in 2018 en 2019 er jaarlijks ongeveer 5.000 (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel zijn. Dat betekent dat er per bestuurlijke regio 500 slachtoffers per jaar zouden zijn. Er wordt wel vermoed dat het aantal slachtoffers in de stedelijke regio’s hoger ligt. Voor de regio Rotterdam betekent dit dat we uitgaan van ongeveer 500 – 600 slachtoffers van mensenhandel per jaar. 

Cijfers 
Gekeken naar de politiecijfers binnen de regio Rotterdam zien we onder andere een voorzichtige stijging van het aantal aangiften in 2023, dit waren er 27. Ten opzichte van 2022 waarin er 23 aangiften werden gedaan. Bij het ESSM (Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel) werden in 2023, 148 slachtoffers van mensenhandel geholpen. In 2022 waren dit 143 cliënten.
Onder de regie van het RIEC Rotterdam werden 4 casussen gedraaid waarbij het thema mensenhandel en -smokkel van toepassing was. Binnen het RIEC is Mensenhandel- en smokkel een geprioriteerd thema binnen het Meerjarenplan RIEC. 

Blijvende bewustwording nodig
Er is ook veel aandacht uitgegaan naar de bewustwording rondom mensenhandel en de bekendheid van het advies- en meldpunt mensenhandel van het ESSM binnen gemeenten. Wat opvalt is de relatie tussen de aandacht die gemeenten besteden aan mensenhandel en de aanpak hiertegen en het aantal cliënten en meldingen dat uit die gemeente komt. Uit gemeenten die veel aandacht besteden aan mensenhandel en de bestrijding hiervan, komen ook meer meldingen en cliënten. 

Samenwerking
De monitor is een product van de Veiligheid Alliantie regio Rotterdam (VAR) en is opgezet in samenwerking met de politie Eenheid Rotterdam, RIEC Rotterdam, Stichting Humanitas, FIER en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam. Alle cijfers die door bovenstaande partners zijn aangeleverd hebben ook betrekking op de 23 regiogemeenten die bij de VAR zijn aangesloten.