De Mensenhandelmonitor 2022 geeft meer inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in de regio Rotterdam. Hoe groot is het probleem? Zijn er trends of verschuivingen in de problematiek te ontdekken? Het doel van de monitor is antwoord geven op deze vragen en op termijn bijdragen aan een effectieve aanpak.


Over 2020 werd voor de eerste keer een regionale monitor gemaakt. Die monitor bood in de eerste instantie informatie die makkelijk te ontsluiten was, zoals het aantal strafrechtelijke onderzoeken en het aantal uitgevoerde bestuurlijke controles. Deze cijfers zeggen echter op zichzelf echter weinig over de aard van de problematiek.

Sinds het jaar 2021 zijn cijfers én bijbehorende context inzichtelijk gemaakt. Deze biedt meer zicht op de aard van het fenomeen mensenhandel in de regio Rotterdam én de inzet van de diverse partners en de geboekte resultaten. Dergelijke informatie bij elkaar biedt richting aan nieuw beleid en het stellen van prioriteiten in de aanpak van mensenhandel in onze regio.

In de monitor vallen een aantal zaken op. Hoewel we als regio flinke voortang hebben geboekt in de ontwikkeling van de aanpak en de regionale samenwerking, zijn er ook zorgen.

Bij het Meld- en adviespunt Mensenhandel van het ESSM komen voornamelijk meldingen van naasten en medewerkers van professionele organisaties binnen. De meldingen van slachtoffers zelf kwamen in 2022 slechts enkele malen binnen. Het vergroten van de meldingsbereidheid van slachtoffers zelf kan als aandachtspunt gezien worden.

Een aandachtspunt is dat het voor gemeenten soms lastig is om binnen te komen bij middelbare scholen. Op deze relatie kan meer worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het organiseren van voorlichting.

Het aantal signalen van arbeidsuitbuiting of ernstige benadeling die binnenkomen bij de NLA blijft laag in relatie tot de vermoedens van uitbuiting. Het aantal keer dat arbeidsuitbuiting of ernstige benadeling daadwerkelijk wordt vastgesteld, is ook zeer beperkt.

Hoewel er steeds meer aandacht komt voor criminele uitbuiting, heeft dit tot op heden nog niet geleid tot concrete casussen. De politie heeft wel enkele signalen criminele uitbuiting ontvangen, maar deze hebben niet geleid tot afgerond opsporingsonderzoek.

De monitor is ontwikkeld in het kader van de regionale aanpak mensenhandel en is een product van de VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) en opgezet in samenwerking met de politie Eenheid Rotterdam, Nederlandse Arbeidsinspectie, RIEC Rotterdam, FIER en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam. De monitor heeft dan ook betrekking op de 23 regiogemeenten die bij de VAR zijn aangesloten.