Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

Er zijn nog 4 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktijkvoorbeelden

 • Datum: 9 Nov 2017
 • Documenttype: Presentatie

Onderzoeksrapporten en publicaties

In deze eindrapportage 'Ik kijk niet weg' blikt de Taskforce terug op de afgelopen vier jaar en kijkt zij vooruit naar de komende jaren. Er is al veel bereikt: kennis en good practices zijn verspreid, er zijn bruggen geslagen tussen organisaties, netwerken aan elkaar geknoopt en nieuwe acties in gang gezet. Toch dient er nog veel te gebeuren om kindermishandeling tegen te gaan.

 • Datum: 15 Nov 2016
 • Auteur: Herman Vuijsje
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 29

Factheet behorend bij het rapport van Verwey Jonker. In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de geboden hulp, zijn er met 74 gezinnen diepte-interviews gehouden.

 • Datum: 1 Apr 2021
 • Auteur: Verwey Jonker Instituut
 • Pagina's: 5

Dit Basisdocument is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode. Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij: • het beslissen of een melding noodzakelijk is en • het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

 • Datum: 1 Jul 2017
 • Auteur: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Documenttype: Infographic
 • Pagina's: 44

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het geweld moet voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden.

 • Datum: 1 Jan 2018
 • Auteur: FIER
 • Pagina's: 2

Praktische hulp

Handreiking hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals in het onderwijs.

 • Datum: 31 Dec 2019
 • Auteur: Drivergroep geweld
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 8

In deze handreiking vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen.

 • Datum: 1 May 2018
 • Auteur: Ministerie van VWS
 • Documenttype: Podcast
 • Pagina's: 44

Beleidstool waarmee gemeenteambtenaren een onderbouwde inschatting kunnen maken van de hulp die zij moeten inkopen om de problematiek van deze gezinnen op een goede manier het hoofd te bieden. Het instrument biedt inzicht in het aantal gezinnen dat te maken heeft met combinaties van problemen, geordend van licht naar zwaar.

 • Datum: 4 Feb 2020
 • Auteur: Augeo/Verwey Jonker Instituut
 • Documenttype: Podcast
 • Pagina's: 6

Deze handleiding ondersteunt gemeenten bij het opstellen van beleid om ouderenmishandeling terug te dringen. De handreiking geeft achtergronden, beleidskaders, actoren en praktijkvoorbeelden.

 • Datum: 9 Oct 2023
 • Auteur: VNG, ism Federatie Opvang
 • Pagina's: 48