De illegale teelt van hennep is omvangrijk en kent steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. Hennepplantages kunnen aangetroffen worden in bedrijfspanden, schuren of garageboxen. In woonwijken zorgt hennepteelt voor gevaarlijke situaties zoals brandgevaar, woningschade en aantasting van de gezondheid van omwonenden, denk bijvoorbeeld aan vervuiling van leidingwater; verhoogde concentraties koolmonoxide (CO); of schimmelvorming en legionella. Om dit soort onveilige situaties te voorkomen, is een integrale aanpak nodig zodat het criminelen moeilijk wordt gemaakt. "Breng relevante publieke en private partijen samen en zorg dat zij, onder regie van het lokaal bestuur, maatregelen nemen om omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving te verbeteren en hennepgerelateerde onveiligheid preventief op te sporen en weg te nemen."

Onderzoeksraad voor veiligheid

Wat doen we in de regio?

Vanuit de regionale aanpak hennep vindt een pilot plaats die zich richt op de aanpak van growshops. De pilot is, na besluit van de Stuurgroep Riec en het Regionaal Veiligheidsoverleg,in januari 2021 van start gegaan. Growshops, die grootschalige hennepteelt mogelijk maken, zijn verboden. In de georganiseerde hennepteelt gaan grote geldbedragen om, wat intimidatie, geweld als ook het op grote schaal witwassen van crimineel vermogen met zich meebrengt, nog los van het al genoemde concrete brandgevaar en de risico’s voor de directe omgeving. Verwevenheid van boven- en onderwereld levert een aanzienlijk maatschappelijk probleem op, ook in de regio Rotterdam Aan de pilot nemen zes gemeenten in de regio deel. De pilot richt zich op het frustreren en verstoren van de activiteiten van growshops in de regio door middel van een zo efficiënt mogelijk en integraal werkproces, gevolgd door bestuurlijk en strafrechtelijk optreden (waaronder het sluiten van panden en inbeslagname van panden en illegale goederen). De pilot wordt t.z.t. geëvalueerd en bezien op een effectieve aanpak van de georganiseerde hennepteelt.


Praktische hulp

Artikel gemaakt door het RIEC.

  • Datum: 1 Jan 2019
  • Auteur: RIEC
  • Pagina's: 2

De awereness flyer is ontwikkeld door de politie. In de awereness flyer meer informatie over gevaren, signalen en melden.

  • Datum: 1 Jan 2019
  • Pagina's: 2