Het totaal aantal misdrijven in de politie-eenheid Rotterdam (bestaande uit de 23 gemeentes in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid) is in 2023 ongeveer gelijk gebleven. Tussen 2021 en 2022 was er nog sprake van een toename.

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

Trends
Achter deze algemene stabiliteit gaan enkele opmerkelijke trends schuil. De zogenoemde 'high impact crime' (woninginbraak, straatroof, overval en geweldsdelicten) nam in 2023 met 11% af. Deze daling volgt dezelfde trend als in de periode 2021-2022. Opvallend is dat het aantal inbraken bij bedrijven en instellingen na eerdere stijgingen verder is toegenomen (+10%) in 2023. Zowel drugsgerelateerde misdrijven (+19%) als cybercrime (+15%) zijn in 2023 aanzienlijk toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze trend was ook al zichtbaar tussen 2021 en 2022. Het slachtoffer zijn van deze vorm van cybercriminaliteit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel. Daarom wordt er intensief ingezet op preventie campagnes rond cybercrime om de inwoners en ondernemers weerbaar te maken tegen en bewust te maken van deze vorm van criminaliteit.

Overlastincidenten
De overlastincidenten in de eenheid Rotterdam vertonen een beperkte ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar. Vooral bij drugs- en drankoverlast is de relatieve toename opvallend, met een stijging van 9%. Deze trend was vergelijkbaar tussen 2021 en 2022. De incidenten overlast van personen met onbegrepen gedrag stijgen ook nog steeds. Bij de registratie van meldingen kan het gaan om meer registraties dan het aantal geregistreerde personen. Dit komt omdat over een relatief kleine groep steeds opnieuw meldingen binnenkomen, die vervolgens steeds als nieuwe melding geregistreerd worden.

Incidenten Veilige Publiek Taak
In 2023 is het aantal incidenten met betrekking tot de Veilige Publieke Taak substantieel toegenomen (+22%), na een eerdere stijging tussen 2021 en 2022. Geweld tegen politieambtenaren laat een beperkte stijging zien (+5%). Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is erg ingrijpend voor het slachtoffer, familie en collega’s. Bovendien ondermijnt deze vorm van agressie het functioneren van de overheid.

Aanpak Ondermijning
De aanpak van verschillende vormen van ondermijning krijgt onverminderd veel aandacht van alle partners in de eenheid. De bestrijding van de drugshandel als motor van de ondermijnende criminaliteit en de daaruit voortvloeiende geldstromen staan daarbij centraal. Daarbij is veel aandacht voor de aanpak in de Rotterdamse haven en de grotere en kleinere jacht- en overslaghavens in onze eenheid. Waarbij veel wordt ingezet op de publiek private samenwerking met bedrijven die een cruciale rol hebben in de logistiek van de Rotterdamse haven.

Bijzondere aandacht is er ook voor weerbaarheid in relatie tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van ondermijning vraagt niet voor niets de aandacht en inzet van de samenwerkende partners. Ook in de regio Rotterdam vonden verschillende, gewelddadige incidenten plaats die in verband worden gebracht met drugshandel en ondermijnende, georganiseerde misdaad. Opvallend is de forse toename van het aantal explosies. Dergelijke incidenten doen ons des te meer realiseren hoe noodzakelijk de ondermijningsaanpak is en wat een enorme inspanning de aanpak van ondermijning vraagt van de overheidspartners.

Cijfers
De cijfers die het hiervoor beschrevenen onderbouwen staan in de vandaag verschenen editie van het Jaaroverzicht 2023 van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. Het GVB brengt in een rapportage de verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen. De basis hiervoor is het cijfermateriaal van de politie, het RIEC, het OM, de beide Zorg en Veiligheidshuizen, de stichting HALT, Burgernet.

Het volgende GVB over de eerste helft van 2024 zal in oktober 2024 verschijnen.

Het rapport is te downloaden via de kennisbank op deze website.