Platform Veilig Ondernemen

Wil je lokale of regionale veiligheidsproblemen die betrekking hebben op veilig ondernemen met partners oppakken? Denk dan eens aan het Platform Veilig Ondernemen in je regio.

In een Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Met elkaar kijken ze wat er nodig is: preventieve maatregelen nemen, repressieve maatregelen invoeren of een mix van verschillende maatregelen? Waar mogelijk is de eerste keuze het nemen van preventieve maatregelen; voorkomen is nu eenmaal nog steeds beter en efficiënter dan genezen. Zo werken ze samen aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel én klanten.

In beeld: wat doet een PVO?

 

Activiteiten

In het veiligheidsdomein is de PVO stimulator, facilitator en makelaar. Zo organiseert een PVO onder meer voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en themabijeenkomsten voor ondernemers en stimuleert het lokale initiatieven die criminaliteit voorkomen.

Enkele voorbeelden van activiteiten van een PVO:

 • Vergroten van de bewustwording van veiligheid(s)zorg door het geven van voorlichting en advies aan bedrijven en instellingen.
 • Organiseren van trainingen en (thema)bijeenkomsten.
 • Stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van criminaliteitspreventie.
 • Zorgen voor lokale en regionale verspreiding van landelijk ontwikkelde concepten.
 • Hulp bieden bij veiligheidsvraagstukken om het veiligheidsbeleid naar een hoger niveau te tillen.
 • Bestuderen en analyseren van criminaliteitspatronen die de samenleving, en het bedrijfsleven in het bijzonder, bedreigen.
 • Partijen bijeen om concrete veiligheidsproblemen aan te pakken.
 • Toezien op de naleving van gemaakte afspraken.
 • Geven van advies en aanbevelingen.
 • PVO’s signaleren bovendien landelijke en regionale ontwikkelingen. Als in verschillende regio’s dezelfde criminaliteitsproblemen voordoen, is dat een aanleiding voor een landelijke aanpak.

Thema’s

De PVO’s richten zich op de concrete aanpak van de volgende criminaliteitsvormen:

 • Cybercriminaliteit
 • Ondermijning
 • Winkelcriminaliteit
 • Overvallen
 • Afpersing

 

Verbinding landelijke activiteiten

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een landelijk samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven dat zich richt op het aanpakken van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Naast de ministeries van Economische Zaken en Justitie en Veiligheid zijn hierin vertegenwoordigd: VNO-NCW, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Koninklijke Horeca Nederland, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Transport en Logistiek Nederland en Detailhandel Nederland.

Het NPC ziet een belangrijke rol weggelegd voor de regionale Platforms Veilig Ondernemen in de uitvoering van haar actieprogramma Veilig Ondernemen 2017-2018. Dit actieprogramma draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van het NPC. Dit is onder meer het bedrijfsleven weerbaarder maken tegen de risico’s van (ondermijnende) criminaliteit en het stimuleren en faciliteren van publiek-private samenwerking om preventie te verbeteren.