Mensenhandel en -smokkel

Bij mensenhandel is er sprake van dwang met het doel personen uit te buiten. De definitie van mensenhandel is: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten.
Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Arbeidsuitbuiting: als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken.
  • Seksuele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten en dat moet afgedragen aan de uitbuiter.
  • Criminele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren en de buit moet afdragen aan de uitbuiter.
  • Gedwongen orgaanverwijdering: hierbij wordt iemand gedwongen om zijn of haar organen af te staan.

De dwang die bij mensenhandel gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen) met fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook van misleiding, misbruik van een kwetsbare positie of misbruik van uit de omstandigheden voortvloeiend overwicht. Ook wanneer iemand een minderjarige werft, vervoert, etc. met het oogmerk van uitbuiting, dan is er sprake van mensenhandel, ook als dat zonder dwang gebeurt. Mensenhandel wordt soms verward met mensensmokkel. Mensensmokkel is het illegale transport van mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Bij mensensmokkel is in beginsel sprake van een vrijwillige relatie. Dit neemt niet weg dat zich ook hier ernstige mensenrechtenschendingen kunnen voordoen.

Een integrale aanpak van mensenhandel is nodig om onderdrukking, uitbuiting en gevaarlijke situaties tegen te gaan. Binnen de Nederlandse politie-eenheden heeft de vreemdelingendienst speciale prostitutie- en mensenhandelteams opgezet. Deze bestaan uit (gecertificeerde) rechercheurs. Het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), hebben ook speciale contactpersonen voor mensenhandel, waardoor mensenhandel zaken speciale aandacht krijgen. Het Nederlandse beleid is er op gericht mensenhandelaren strafrechtelijk te vervolgen en slachtoffers te beschermen door hun veilige opvang, medische, sociale en psychologische zorg te bieden en rechtsbijstand te verlenen. Mensenhandel wordt beschouwd als een schending van de mensenrechten waartegen moet worden opgetreden. 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Mensenhandel is al jaren een prioritair thema voor het RIEC Rotterdam. Er is alijd veel aandacht geweest voor de vorm seksuele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten en dat moet afgedragen aan de uitbuiter. Ook de vorm arbeidsuitbuiting heeft de aandacht in de regio. Meerdere gemeenten treffen situaties aan die arbeidsuitbuiting doen vermoeden (slechte huisvesting, groot verloop, geen inschrijving)Daarbij spelen uitzendbureaus soms een faciliterende rol, zij opereren in die gevallen vaak als spin in het web. Het is niet altijd duidelijk of sprake is van ondermijnende criminaliteit, of ‘slechts’ van slecht werkgeverschap.

Het RIEC werkt op dit onderwerp nauw samen met de regionale bestuurlijk trekker mensenhandel en de regionaal beleidsregisseur mensenhandel van de VAR. Er wordt in dat verband gewerkt aan vijf opgaven uit het Regionaal Beleidskader Mensenhandel:

  1. Verbeteren zicht op aard en omvang.
  2. Bevorderen regionale samenwerking.
  3. Awareness, signaleren en melden.
  4. Aanpakken faciliteerders en mensenhandelaren.
  5. Preventie en zorg voor slachtoffers.

Daarnaast wordt in het kader vanhet RIEC handhavingsknelpunt illegale prostitutie de aanpak vanseksuele uitbuiting bevorderd. Ook bij andere thema’s, bijvoorbeeld in de context van het handhavingsknelpunt Recreatieparken en Jachthavens is er aandacht voor seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting.

Relevante documenten worden hieronder gedeeld en/of zijn in het dossier mensenhandel van de VAR te vinden.
LET OP: sommige documenten zijn van vertrouwelijke aard en alleen na inloggen beschikbaar.

Om de documenten op deze pagina te zien moet je ingelogd zijn.