Vanaf 2022 moest iedere gemeente in Nederland een duidelijk en geborgd beleid hebben voor de aanpak van mensenhandel. Binnen de regio Rotterdam werken we sinds 2019 met een regionale aanpak om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden. In de afgelopen jaren is een goede basis gelegd in de samenwerking met gemeenten, politie en de verschillende netwerkpartners. Samen met een evaluatie over de afgelopen periode is in het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van juli 2023 een geactualiseerd Regionaal Beleidskader Mensenhandel 2023-2026 vastgesteld. Dat beleidskader vormt, samen met de lokale gemeentelijke uitvoeringsplannen, het uitgangspunt voor dit regionale actieplan.  


De afgelopen weken is de ketenregisseur mensenhandel vanuit de VAR in gesprek geweest met de aandachtsfunctionarissen van alle 23 gemeenten binnen onze regio. Om het onder andere met elkaar te hebben over de regionale samenwerking, maar ook hoe de gemeente lokaal actief is rondom dit thema. Tegen welke zaken lopen zij aan? Waar behoeft er extra aandacht of waar kunnen wij als VAR in ondersteunen? Naast de netwerkbijeenkomst die wij 4 keer per jaar voor de aandachtsfunctionarissen organiseren, blijven deze jaarlijkse gesprekken een vast onderdeel binnen de aanpak van mensenhandel.

Alle informatie uit deze gesprekken maar ook de input van onze ketenpartners worden geformuleerd in een regionaal actieplan. In dit plan worden concrete actiepunten benoemt waaraan wij als regio de aankomende drie jaren gaan werken. Wij richten ons op alle verschillende vormen van uitbuiting en spelen in op de actuele ontwikkelingen die zowel landelijk als regionaal plaatsvinden. In november zal dit plan worden aangeboden aan het RVO. Als dit plan goedgekeurd wordt zullen wij dit plan publiceren op onze website.