Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Machtigingsbesluit Wpg inzake niet-acute meldingen

6 jan 2022

Op 22 november jl. heeft demissionair minister Grapperhaus de korpschef toestemming gegeven tot het verstrekken van politiegegevens aan burgemeesters en aan de colleges van B&W voor hun taak zoals bedoeld in artikel 2.1.1. van de WMO 2015. Dit betekent dat de politie niet-acute zorgmeldingen die niet onder de scope van Veilig Thuis vallen, voortaan mag delen met de gemeente.

Artikel 2.1.1. van de WMO stelt dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de maatschappelijke ondersteuning van haar burgers. De regering is daarbij van mening dat de zogenaamde meldpunten niet-acuut een belangrijk onderdeel vormen om burgers, ook zorgmijders, tijdig te kunnen voorzien van de hulp of ondersteuning die zij nodig hebben. Bij een meldpunt niet-acuut kunnen burgers en professionals hun zorgen delen over mensen in hun omgeving, waarvan het vermoeden bestaat dat zij hulp nodig hebben maar zelf de weg niet weten te vinden, of geen hulp wensen. Veel gemeenten hebben inmiddels een dergelijk meldpunt. 

Ook voor de politie is een meldpunt niet-acuut van groot belang. Waar de politie haar zorgen over kindermishandeling, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en jeugdcriminaliteit mag delen met Veilig Thuis, was voor zorgen met een ander karakter, zoals verward of anderszins zorgwekkend gedrag, tot nu toe geen wettelijk geregelde 'brievenbus'. Het besluit van de minister geeft de politie nu de mogelijkheid om dergelijke zorgen, die anders tussen wal en schip vielen, te kunnen delen met de gemeente. Volgens de minster wordt hiermee een zwaarwegend algemeen belang gediend, omdat de gemeente met behulp van deze politie informatie in staat wordt gesteld burgers tijdig de hulp te bieden die nodig is en zonder deze informatie wellicht nooit van de grond zou zijn gekomen. Daarmee worden risicovolle situaties voorkomen, zowel voor de betrokkene zelf als voor zijn/haar omgeving.

Het besluit loopt vooruit op het Wetsvoorstel Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein (WAMS), waarin dit structureel geregeld zal worden.

Overigens werkt de politie in vrijwel alle gemeenten in onze eenheid al op deze wijze samen met de meldpunten niet-acuut middels speciaal hiertoe opgestelde machtigingsbesluiten. Deze aanpak krijgt nu dus landelijke navolging.

Binnenkort start de testfase in de eenheid Midden-Nederland, aangezien de zorgmeldingen via een geautomatiseerd proces naar de meldpunten gaan. Daarna zal de aanpak landelijk worden uitgerold. In onze eenheid wordt nu alles in gereedheid gebracht om snel over te kunnen stappen op de landelijke techniek. Ook wordt zover mogelijk al e.e.a. uitgeprobeerd om in deze testfase nog feedback te kunnen geven. 

Het besluit van de minister is hier te lezen.