Kennisbank onderwerp

In februari 2016 werd de rapportage van onderzoeksbureau Beke opgeleverd met de titel: “Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam. Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen.” De VAR schakelde in 2015 onder leiding van burgemeester Van Hemmen (Sliedrecht) het onderzoeksbureau Beke in, om een zogenaamde ‘quick scan’ uit te voeren naar de oorzaken van de waargenomen stijging van het aantal registraties van verwarde personen (de zogenaamde E-33 registraties).

De uitkomsten daarvan droegen bij aan de regiobreed gevoerde discussie over de wenselijke oplossingen. Hieruit en versneld door de landelijke ontwikkelingen volgde de gezamenlijke ambitie om te komen tot een sluitende aanpak om personen met verward gedag eerder en beter in een zorgtraject te krijgen. Er werd een regionaal schalkelteam geformeerd, naar analogie van het landelijk schakelteam. Het team bestaat uit bestuurders van gemeenten en de relevante ketenpartners en heeft als doel om de thema’s op te pakken die gemeente-overstijgend zijn en good practices te delen. De VAR verzorgt de secretarisfunctie en speelt een rol in het ontsluiten van de opgedane kennis, ervaringen en best practices. 

Op deze pagina vindt u onder andere de documentatie van het regionaal schakelteam. Voor informatie over het landelijk schakelteam klikt op deze link

Contactpersoon VAR

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

Het aantal politieregistraties E33 (‘overlast verward/overspannen persoon’) blijkt jaarlijks te stijgen, zowel landelijk als binnen bijna alle afzonderlijke politie-eenheden in Nederland. Tussen 2013 en 2014 is het aantal E33-registraties bij de politie in de regio Rotterdam met 28 procent toegenomen. In opdracht van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam is een quick scan uitgevoerd naar verklaringen voor deze stijging. Ook is in de quick scan nader invulling gegeven aan oplossingsrichtingen hiervoor.
 • Datum: 16 Jun 19
 • Auteur: Jos Kuppens, Anton van Wijk, Tom van Ham, Donald Jager
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 121
Het landelijk aanjaagteam heeft een plan van aanpak ontwikkeld ter ondersteuning van de gemeenten bij het realiseren van een passend zorgaanbod voor mensen met verward gedrag. In dit eindrapport wordt verslag gedaan van een verkennend literatuuronderzoek naar de omvang en aard van de problematiek van verwarde personen in opdracht van VWS, VenJ en VNG.
 • Datum: 16 Jun 19
 • Auteur: Sanne de Vries, Anouk Spruit, Geert Jan Stams
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 47
Verslag van de bestuurlijke bijeenkomst die op woensdag 30 september werd gehouden in Lommerijk te Rotterdam. Een gemêleerd gezelschap van bestuurders, burgemeesters en wethouders, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van de GGZ en deskundigen van betrokken ministeries zorgde ervoor dat het onderwerp inhoudelijk besproken werd en leidde tot het vormen van een bestuurlijk team dat sinds 2017 het regionaal schakelteam vormt.
 • Datum: 16 Jun 19
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 18
Samen doorpakken is een publicatie van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht en de Veiligheidalliantie Regio Rotterdam naar aanleiding van de regionale bestuurlijke werkconferentie Sluitende aanpak mensen met verward gedrag op 19 september 2016.
 • Datum: 16 Jun 19
 • Auteur: Robin Ouwerkerk, Kim Chang Pan Huo en René Lamers
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 28
In een tiental acties is op hoofdlijnen beschreven wat het regionale actieprogramma Samen Doorpakken inhoudt om regionaal continui?teit van zorg te bieden voor mensen met verward gedrag
 • Datum: 16 Jun 19
 • Auteur: Regionaal Schakelteam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19
Memo ten behoeve van het regionaal schakelteam voor personen met verward gedrag met betrekkking tot de opbrengsten van de ambtelijke bijeenkomst van 21 februari 2017. Op 19 september vorig jaar is in een regionale bestuurlijke bijeenkomst de verklaring van Poortugaal (zie bijlage) door vele partijen en gemeenten ondertekend. In deze bijeenkomst is afgesproken om een gezamenlijke ontwikkelagenda te formuleren voor de hele regio (Rotterdam?Rijnmond en Zuid?Holland Zuid). Op 21 februari 2017 is een ambtelijke werkconferentie georganiseerd om ideeën daarvoor op te halen.
 • Datum: 16 Jun 19
 • Auteur: Werkgroep regionale ontwikkelagenda
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4

Plannen van aanpak

De gemeente Rotterdam wil dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen wonen en leven. Met een set aan nieuwe maatregelen wil de gemeente voorkomen dat mensen met een psychische beperking hoeven in te stromen in de maatschappelijke opvang of in een vorm van beschermd wonen. Ook wordt bevorderd dat mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen sneller doorstromen naar lichtere vormen van ondersteuning door hen beter voor te bereiden op het weer zelfstandig wonen in de wijk, al dan niet met ambulante ondersteuning. De maatregelen staan in dit actieprogramma..
 • Datum: 16 Jun 19
 • Auteur: Christl van Gerven, Jelle Zeilstra
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 32

Laatst toegevoegde documenten

In een tiental acties is op hoofdlijnen beschreven wat het regionale actieprogramma Samen Doorpakken inhoudt om regionaal continui?teit van zorg te bieden voor mensen met verward gedrag
 • Datum: 7 dec 2017
 • Auteur: Regionaal Schakelteam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19
Memo ten behoeve van het regionaal schakelteam voor personen met verward gedrag met betrekkking tot de opbrengsten van de ambtelijke bijeenkomst van 21 februari 2017. Op 19 september vorig jaar is in een regionale bestuurlijke bijeenkomst de verklaring van Poortugaal (zie bijlage) door vele partijen en gemeenten ondertekend. In deze bijeenkomst is afgesproken om een gezamenlijke ontwikkelagenda te formuleren voor de hele regio (Rotterdam?Rijnmond en Zuid?Holland Zuid). Op 21 februari 2017 is een ambtelijke werkconferentie georganiseerd om ideeën daarvoor op te halen.
 • Datum: 21 feb 2017
 • Auteur: Werkgroep regionale ontwikkelagenda
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Samen doorpakken is een publicatie van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht en de Veiligheidalliantie Regio Rotterdam naar aanleiding van de regionale bestuurlijke werkconferentie Sluitende aanpak mensen met verward gedrag op 19 september 2016.
 • Datum: 19 sep 2016
 • Auteur: Robin Ouwerkerk, Kim Chang Pan Huo en René Lamers
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 28