Kennisbank onderwerp

De aanpak van Personen met Verward Gedrag is een complexe verantwoordlijkheid. Een aanpak die start met preventie en vroegsignalering binnen de gemeentelijke grenzen en langs verschillende vormen van hulp en begeleiding eindigt bij regionaal georganisseerde vormen van gedwongen zorg. Binnen dit spectrum bevinden zich mensen die (tijdelijk) de grip op het leven kwijt zijn. Soms eenmalig of incidenteel, maar soms ook langdurig en in ernstige mate. Dan is intensieve hulpverlening of zorg nodig. Zeker wanneer deze personen een risico vormen voor de veiligheid van henzelf of hun omgeving. 

Het spreekt voor zich dat de aanpak van Personen met Verward Gedrag veel en verschillende partijen met elkaar verbindt. Het Regionaal Schakelteam Personen met Verward Gedrag faciliteert het contact en de samenwerking tussen deze partijen. Regionale knelpunten worden hier besproken en zo nodig opgeschaald naar de landelijke politiek. Er wordt van elkaar geleerd door goede voorbeelden te delen en perspectieven toe te lichten. Elkaar kennen en weten te vinden in een grote eenheid als Rotterdam is van enorme waarde. Voor de professionals, maar ook voor de personen voor wie we het uiteindelijk doen.

Burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht is bestuurlijk portefeuillehouder Personen met Verward Gedrag in onze eenheid en vanuit die rol de voorzitter van het regionaal schakelteam. De VAR verzorgt de secretarisfunctie.

Op deze pagina vindt u informatie over de regionale aanpak Personen met Verward Gedrag en over relevante landelijke ontwikkelingen op dit dossier. Voor informatie over de Wet Verplichte GGZ hebben wij een apart webdossier in de kennisbank.

Contactpersoon VAR

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

Het aantal politieregistraties E33 (‘overlast verward/overspannen persoon’) blijkt jaarlijks te stijgen, zowel landelijk als binnen bijna alle afzonderlijke politie eenheden in Nederland. Tussen 2013 en 2014 is het aantal E33-registraties bij de politie in de regio Rotterdam met 28 procent toegenomen. In opdracht van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam is een quick scan uitgevoerd naar verklaringen voor deze stijging. Ook is in de quick scan nader invulling gegeven aan oplossingsrichtingen hiervoor.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: Jos Kuppens, Anton van Wijk, Tom van Ham en Donald Jager
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 121
In deze Kamerbrief komt de staatssecretaris terug op zijn eerdere toezegging om samen met de minister van J&V en de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid van de VNG een vervolg te geven aan het verkrijgen van zicht op de groep mensen met ernstige problematiek waarbij sprake is van een hoog veiligheidsrisico.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: Staatssecretaris Blokhuis, ministerie VWS
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7
In opdracht van het ministerie van VWS heeft Dr. Bauke Koekkoek een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke inrichting van een informatie- en kennisinfrastructuur voor de lokale aanpak van personen met verward gedrag. De verkenning heeft plaatsgevonden in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven personen met verward gedrag van ZonMw. Staatssecretaris Blokhuis zal komend najaar reageren op de aanbevelingen van Dr. Koekkoek.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: Dr. Bauke Koekkoek
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 78
Anders dan bij zorgen over kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis), heeft de politie op dit moment geen centrale plek waar het zijn zorgen over personen met verward gedrag kan delen. Het PPER heeft een advies opgesteld dat voorziet in een oplossing voor dit knelpunt, zonder daarbij buiten de kaders van de wetgeving te treden. Het RVO heeft dit advies op 12 november jl. aangenomen. Het PPER werkt op dit moment aan de operationalisering ervan.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: PPER
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Plannen van aanpak

De gemeente Rotterdam wil dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen wonen en leven. Met een set aan nieuwe maatregelen wil de gemeente voorkomen dat mensen met een psychische beperking hoeven in te stromen in de maatschappelijke opvang of in een vorm van beschermd wonen. Ook wordt bevorderd dat mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen sneller doorstromen naar lichtere vormen van ondersteuning door hen beter voor te bereiden op het weer zelfstandig wonen in de wijk, al dan niet met ambulante ondersteuning. De maatregelen staan in dit actieprogramma..
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: Christl van Gerven, Jelle Zeilstra
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 32
Het regionale actieprogramma Samen Doorpakken beschrijft in een tiental acties op hoofdlijnen hoe we in de eenheid Rotterdam vormgeven aan de aanpak van Personen met Verward Gedrag.
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: Regionaal Schakelteam Personen met Verward Gedrag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19
Eindrapportage over de stand van zaken in Oost-Nederland
 • Datum: 20 Oct 19
 • Auteur: J. Jonker
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 20

Laatst toegevoegde documenten

In deze Kamerbrief komt de staatssecretaris terug op zijn eerdere toezegging om samen met de minister van J&V en de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid van de VNG een vervolg te geven aan het verkrijgen van zicht op de groep mensen met ernstige problematiek waarbij sprake is van een hoog veiligheidsrisico.
 • Datum: 5 jul 2019
 • Auteur: Staatssecretaris Blokhuis, ministerie VWS
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7
In opdracht van het ministerie van VWS heeft Dr. Bauke Koekkoek een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke inrichting van een informatie- en kennisinfrastructuur voor de lokale aanpak van personen met verward gedrag. De verkenning heeft plaatsgevonden in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven personen met verward gedrag van ZonMw. Staatssecretaris Blokhuis zal komend najaar reageren op de aanbevelingen van Dr. Koekkoek.
 • Datum: 1 jun 2019
 • Auteur: Dr. Bauke Koekkoek
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 78
Anders dan bij zorgen over kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis), heeft de politie op dit moment geen centrale plek waar het zijn zorgen over personen met verward gedrag kan delen. Het PPER heeft een advies opgesteld dat voorziet in een oplossing voor dit knelpunt, zonder daarbij buiten de kaders van de wetgeving te treden. Het RVO heeft dit advies op 12 november jl. aangenomen. Het PPER werkt op dit moment aan de operationalisering ervan.
 • Datum: 30 jan 2019
 • Auteur: PPER
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2